APP下载    
助印经书
闻如是。一时婆伽婆。在舍卫城。祇树给孤独园。尔时世尊。告诸比丘。父母于子。有大增益。乳餔长养。随时将育。四大得成。右肩负父。左肩负母。经历千年。正使便利背上。然无有怨心于父母。
《佛说父母恩难报经》,若复有人若自书、若教人书此经.如是之人得以下利益 :现世父母身体健康,生活美满,皈依三宝,发菩提心;已故累世父母得佛慈力,往生净土,即证菩提。
【闻如是】   确实是我亲耳听到佛陀这样说的。   【一时婆伽婆在舍卫城,祇树给孤独园】   一时,世尊在舍卫城,祇树给孤独园这个地方。
闻如是。一时婆伽婆。在舍卫城。祇树给孤独园。尔时世尊。告诸比丘。父母于子。有大增益。乳哺长养。随时将育。四大得成。右肩负父。

TOP10 热门佛经佛学推荐

佛说父母恩难报经佛学推荐

闻如是。一时婆伽婆。在舍卫城。祇树给孤独园。尔时世尊。告诸比丘。父母于子。有大增益。乳哺长养。随时将育。四大得成。右肩负父。

《佛说父母恩难报经》,若复有人若自书、若教人书此经.如是之人得以下利益 :现世父母身体健康,生活美满,皈依三宝,发菩提心;已故累世父母得佛慈力,往生净土,即证菩提。

【闻如是】   确实是我亲耳听到佛陀这样说的。   【一时婆伽婆在舍卫城,祇树给孤独园】   一时,世尊在舍卫城,祇树给孤独园这个地方。

佛学APP下载

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

入门    基础    常识    礼仪    般若    禅理    智慧    因果故事    修行    人物故事    人生故事    生活故事    佛教故事    烧香-拜佛-祭祀    禅道    香道    花道    茶道    戒杀    戒淫    戒酒    戒妄    戒盗    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒    入门    经典    故事    戒律    禅道    佛经    佛咒    汉传佛教人物    藏传佛教人物    入门开示    人物   
  中佛网是非赢利性的佛学文化传媒机构:佛学网站
  投稿邮箱:hengxiuju@163.com     Copyright © 2016.中佛网佛学网 微信号:hengxiu1  本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除