APP下载    
助印经书
善生,夫之敬妻,亦有五事。云何为五?一者相待以礼,二者威严不阙,三者衣食随时,四者庄严以时,五者委付家内。
佛说善生经,是以倡导人生正行为宗旨的,尤其重视改善一切众生的关糸。本经在五乘佛法中,是属于人乘法,也是根本佛法,因为人为苦本,升沉由人,欲灭苦本,首要发扬人生正行,从净化自己的身心中,消极一般苦厄的来因,培养一切幸福的乐果。
  先于题前悬论大义,如天台之有五重玄义,贤首之有十门悬谈,现在亦分四段来说。   一、就经题以略解名义   此经题可分为五:一善,二生,三经,四善生,五善生经。
如是我闻。一时佛在罗阅祇,耆阇崛山中,与大比丘众千二百五十人俱。   尔时世尊,时到着衣持钵,入城乞食。   时罗阅祇城内有长者子,名曰善生,清旦出城,诣园游观。初沐浴讫,举身皆湿,向诸方礼。东西南北,上下诸方,皆悉周遍。

TOP10 热门佛经佛学推荐

佛说善生经佛学推荐

如是我闻。一时佛在罗阅祇,耆阇崛山中,与大比丘众千二百五十人俱。   尔时世尊,时到着衣持钵,入城乞食。   时罗阅祇城内有长者子,名曰善生,清旦出城,诣园游观。初沐浴讫,举身皆湿,向诸方礼。东西南北,上下诸方,皆悉周遍。

  先于题前悬论大义,如天台之有五重玄义,贤首之有十门悬谈,现在亦分四段来说。   一、就经题以略解名义   此经题可分为五:一善,二生,三经,四善生,五善生经。

佛说善生经,是以倡导人生正行为宗旨的,尤其重视改善一切众生的关糸。本经在五乘佛法中,是属于人乘法,也是根本佛法,因为人为苦本,升沉由人,欲灭苦本,首要发扬人生正行,从净化自己的身心中,消极一般苦厄的来因,培养一切幸福的乐果。

佛学APP下载

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

入门    基础    常识    礼仪    般若    禅理    智慧    因果故事    修行    人物故事    人生故事    生活故事    佛教故事    烧香-拜佛-祭祀    禅道    香道    花道    茶道    戒杀    戒淫    戒酒    戒妄    戒盗    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒    入门    经典    故事    戒律    禅道    佛经    佛咒    汉传佛教人物    藏传佛教人物    入门开示    人物   
  中佛网是非赢利性的佛学文化传媒机构:佛学网站
  投稿邮箱:hengxiuju@163.com     Copyright © 2016.中佛网佛学网 微信号:hengxiu1  本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除