APP下载    

Home » 佛经 » 楞伽经 »

助印经书
四卷本《楞伽经》具足称为《楞伽阿跋多罗宝经》。是属于大乘三系中综合了‘虚妄唯识系’及‘真常唯心系’之重要经典,亦即说明唯心、如来藏及阿赖耶识之教义。在中国所翻译的众多经论中,梵文的原典绝大多数已经散佚,现在发现仅有的九部经之梵文原书,其中一部就是本经。
如是我闻。一时佛住南海滨楞伽山顶。种种宝华以为庄严。与大比丘僧及大菩萨众俱。从彼种种异佛刹来。是诸菩萨摩诃萨无量三昧自在之力。神通游戏。大慧菩萨摩诃萨而为上首。一切诸佛手灌其顶。自心现境界。
尔时大慧菩萨摩诃萨白佛言。世尊。世尊修多罗说。如来藏自性清净。转三十二相入于一切众生身中。如大价宝。垢衣所缠。如来之藏常住不变。亦复如是。而阴界入垢衣所缠。贪欲恚痴不实妄想尘劳所污。一切诸佛之所演说。
尔时世尊告大慧菩萨摩诃摩言。意生身分别通相。我今当说。谛听谛听。善思念之。大慧白佛言。善哉世尊。唯然受教。佛告大慧。有三种意生身。云何为三。所谓三昧乐正受意生身、觉法自性性意生身、种类俱生无行作意生身。修行者了知。初地上增进相。得三种身。大慧。云何三昧乐正受意生身。
尔时大慧菩萨白佛言。世尊。惟愿为说三藐三佛陀。我及余菩萨摩诃萨。善于如来自性。自觉觉他。佛告大慧。恣所欲问。我当为汝随所问说。大慧白佛言。世尊。如来应供等正觉。为作耶。为不作耶。

TOP10 热门佛经佛学推荐

楞伽经佛学推荐


尔时大慧菩萨白佛言。世尊。惟愿为说三藐三佛陀。我及余菩萨摩诃萨。善于如来自性。自觉觉他。佛告大慧。恣所欲问。我当为汝随所问说。大慧白佛言。世尊。如来应供等正觉。为作耶。为不作耶。

如是我闻。一时佛住南海滨楞伽山顶。种种宝华以为庄严。与大比丘僧及大菩萨众俱。从彼种种异佛刹来。是诸菩萨摩诃萨无量三昧自在之力。神通游戏。大慧菩萨摩诃萨而为上首。一切诸佛手灌其顶。自心现境界。

佛学APP下载

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

入门    基础    常识    礼仪    般若    禅理    智慧    因果故事    修行    人物故事    人生故事    生活故事    佛教故事    烧香-拜佛-祭祀    禅道    香道    花道    茶道    戒杀    戒淫    戒酒    戒妄    戒盗    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒    入门    经典    故事    戒律    禅道    佛经    佛咒    汉传佛教人物    藏传佛教人物    入门开示    人物   
  中佛网是非赢利性的佛学文化传媒机构:佛学网站
  投稿邮箱:hengxiuju@163.com     Copyright © 2016.中佛网佛学网 微信号:hengxiu1  本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除